You are invited
לחתונה של חיים ודבורה לאה
כפר חב״ד ז׳ אדר ב׳ ה׳תשפ״ב 10.03.2022
Tap screen to open
החתונה של
חיים & דבורה לאה
Mobile Wedding Invitations
כפר חב״ד
ז׳ אדר ב׳ ה׳תשפ״ב
10.03.2022

הנכם מוזמנים לחתונת ילדינו היקרים

חיים ודבורה לאה שיחיו


הורי החתן

הרב צבי אליעזר וחיה דובא שייקביץ
נחלת הר חב״ד ארה״ק

 

הורי הכלה

הרב אברהם ופרומי בקרמן

מוסקבה רוסיה

 
ביום חמישי ז׳ אדר ב׳ ה׳תשפ״ב
18:00החופה ב
 
אהל ארועים כפר חב״ד א׳ ארה״ק
 

העליה לתורה תתקיים בעזה״י

בש״ק מברכים חודש אדר שני פרשת ויקהל שבת שקלים

בבית רבנו שבבל 770


 

אהל ארועים כפר חב״ד

ייתכן שתעזור לשמר את הרגעים היקרים עבורנו על ידי העלאת תמונה שצילמת במהלך החתונה.


Share URL:
https://en.youvivid.net/_vS382BA

Event Count Down

לחץ כדי להירשם לתזכורת בהודעה קצרה שתתריע לך כמה ימים לפני האירוע שלנו.